Zresetuj hasło

Your search results

Regulamin

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Najmu Sprzętu Filmowego, dalej nazywany Regulaminem, obowiązuje wszystkich Klientów AUDIOWIZUALNA.PL Michał Hubala, ul. Ignacego Mościckiego 12, 37-100 Łańcut, NIP 8151802546, dalej zwanego Wynajmującym i stanowi część Umowy Najmu. Protokół Przekazania Sprzętu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w tym niniejszym Regulaminem, są dalej zwane łącznie Umową.

2. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę.

§ 2

WYDANIE SPRZĘTU

1. Na podstawie Protokołu Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi określonego w Protokole sprzętu filmowego, dalej zwanego Sprzętem na określony w Protokole okres czasu, dalej zwany Okresem Najmu.

2. Przekazanie Sprzętu przez Wynajmującego Klientowi nastąpi osobiście, w miejscu określonym w Protokole, po uprzednim spełnieniu ustalonych Protokołem warunków. Przekazanie nastąpi o godzinie wskazanej w Protokole.

3. Przy przekazaniu Sprzętu Klient podpisuje Protokół oraz wszelkie załączniki do niego. Ponadto Klient obowiązany jest do udostępnienia swoich dokumentów tożsamości (dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy lub legitymacja studencka) oraz dokumentów statutowych podmiotu, w imieniu którego występuje, celem umożliwienia wykonania ich kopii w dowolnej formie wybranej przez Wynajmującego. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia za zgodność z oryginałem wykonanych kopii.

4. Sprzęt przekazywany Klientowi jest sprawny i gotowy do użycia. Nie posiada wad fizycznych lub prawnych uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z jego właściwościami.

5. Przekazanie Sprzętu następuje na podstawie Protokołu Przekazania Sprzętu.

6. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili wydania i zamieścić stosowną adnotację w tym zakresie w Protokole. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Protokołu, oznacza przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza rezygnację Klienta z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

7. Wysyłka Sprzętu do Klienta poprzez firmę kurierską, jest możliwa tylko w przypadku stałej, częstej i długoterminowej współpracy.

§ 3

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU PRZEZ KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zdekompletowania lub utraty Sprzętu w trakcie Okresu Najmu Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego. W takim przypadku Wynajmujący, w miarę posiadanych możliwości oraz jeśli Klient zgłosi takie zapotrzebowanie, dostarczy Klientowi na jego koszt sprzęt zamienny.

3. W trakcie Okresu Najmu Klient ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie lub utratę Sprzętu chyba, że wykaże, iż powyższe zdarzenia są skutkiem działania Wynajmującego.

4. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty jego naprawy, zgodnie z żądaniem skierowanym przez Wynajmującego. Pokrycie kosztów naprawy zostanie dokonane w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty skierowania takiego żądania i opłacone będzie w tej samej formie, co zapłata za Czynsz Najmu.

5. W przypadku kradzieży, utraty, zdekompletowania lub zniszczenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu określonej w Protokole kwoty wartości Sprzętu, w przeciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego i opłacone będzie w tej samej formie, co zapłata za Czynsz Najmu.

§ 4

ZWROT SPRZĘTU

1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu określonego w Protokole Sprzętu filmowego w określonym w Protokole dniu zakończenia Okresu Najmu, osobiście w miejscu gdzie nastąpiło jego wydanie Klientowi. Zwrot sprzętu nastąpi o godzinie wskazanej w Protokole.

2. Zwrot Sprzętu następuje na podstawie Protokołu Przekazania Sprzętu.

3. Zwracany Sprzęt powinien znajdować się w stanie technicznym tożsamym jak w momencie jego wydania Klientowi. Powyższe nie dotyczy normalnego zużycia Sprzętu w trakcie jego normalnej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i umożliwiającej dalsze, poprawne użytkowanie.

4. W przypadku obustronnej decyzji o zwrocie Sprzętu przez Klienta poprzez ustaloną firmę kurierską, Klient deklaruje opłacenie tej formy zwrotu, przy odpowiednim bezpiecznym zapakowaniu i nadaniu przesyłki, ubezpieczając przesyłkę na wartość wynajętego Sprzętu, oraz opłacić paczkę w formie „ostrożnie”. Wszelkiego rodzaju zaniedbania, uszkodzenia, zdekompletowania, zniszczenia, zaginięcia itp., powstałe w czasie transportu z winy Klienta, firmy kurierskiej lub wszystkich innych czynników i osób, Klient zobowiązuje się do ich opłacenia w przeciągu 7 dni roboczych na rzecz Wynajmującego.

5. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub jego poszczególnych elementów Klient obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 100% ustalonego Protokołem wynagrodzenia Wynajmującego, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Sprzętu. Zapłata kary umownej nastąpi w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego, w tej samej formie co zapłata za Czynsz Najmu.

6. Wynajmujący ma prawo zgłosić Klientowi zastrzeżenia co do zwróconego Sprzętu w przeciągu 48h od daty i godziny Zwrotu Sprzętu.

§ 5

ZABEZPIECZENIA

1. Przed zawarciem Umowy lub wydaniem Sprzętu Wynajmujący może poprosić o dodatkowe zabezpieczenia, w szczególności zaś:

poręczenia, wykupienia polisy ubezpieczeniowej lub wpłacenia kaucji.

Wynajmujący może tez wskazać osobę , która będzie sprawować opiekę techniczną nad sprzętem w czasie trwania Najmu. Wyłączna decyzja w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia przysługuje Wynajmującemu.

Do zobaczenia!

Audiowizualna.pl
ul. Ignacego Mościckiego 12
37-100 Łańcut
Polska
NIP: 8151802546
REGON: 368169952
Al. Niepodległości 72
35-303 Rzeszów
Tel. +48 790 504 148
Tel. +48 665 781 123